Saxifraga tridactylites   Pierre la Treiche, 23 avril 2021

Saxifraga6f1
gauche Sedum album    et   Saxifraga tridactylites droite

Saxifraga granulata                                             Accueil

Paul Montagne