Yponomeuta evonymella Hyponomeute du fusain (Lépidoptères hyponomeutidae)  Pierre la Treiche, 19 mai 2018 et 26 mai 2019

Hyponomeuta1         Yponomeuta2

Accueil

© Paul Montagne